Nabór na wolne stanowisko pracy - Opiekun dziecięcy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2024

1/1 etatu

Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Opiekun dziecięcy w wymiarze 1/1 etatu

Dane podstawowe 

 1. Nazwa i adres jednostki: Żłobek Gminny w Jaczowie, ul. Główna 21 L, 67-210 Jaczów
 2. Nazwa stanowiska pracy: OPIEKUN DZIECIĘCY
 3. Wymiar etatu: 1/1 etatu

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na podstawie Kodeksu Pracy od SIERPIEŃ 2024 r. 

Kwalifikacje i wymagania niezbędne

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego; o stanowisko ubiegać się mogą obywatele UE oraz obywatele innych państw którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;
 4. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 5. brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 7. niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 8. wysoka kultura osobista;
 9. posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z następujących zawodów: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego;
  • lub posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego oraz
   1. co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności);
   2. lub przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku odbycie 280-godzinnego szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku.

Wymagane dokumenty

 1. Preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3,
 2. Ukończone dodatkowe kursy/szkolenia z zakresu metod wspomagających rozwój dzieci do lat 3,
 3. Ukończony kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Wysokie umiejętności komunikacyjne,
 6. Obowiązkowość, rzetelność 

Zakres obowiązków

 1. właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, poprzez realizację zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, dostosowanych do wieku,
 2. planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka,
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 4. wykonywanie przy dzieciach codziennych czynności pielęgnacyjno-higienicznych, tj. prawidłowe karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków przez dzieci, przebieranie, wysadzanie, usypianie,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo – wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy),
 6. współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi,
 7. organizacja imprez okolicznościowych, np. Dzień Matki, Dzień Ojca itp.
 8. budowanie pozytywnego wizerunku żłobka oraz realizacja misji i wizji zespołu,
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Żłobka.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy i inne), w tym dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi.
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Oświadczenia:
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, w przypadku osoby będącej obywatelem Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
  • oświadczenie - rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
  • oświadczenie, kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Gminnym w Jaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6 %.

Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Żłobka Gminnego w Jaczowie, ul. Główna 21L, 67-210 Jaczów w terminie do 10 lipca 2024 r. do godz. 12:00, przesłać pocztą elektroniczną na adres dyrektor@zlobek.jaczow.pl,  – tylko w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego  lub drogą pocztową. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Oferta naboru na stanowisko Opiekun dziecięcy w Żłobku Gminnym w Jaczowie”. (decyduje data wpływu, nie data stempla pocztowego).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną po 10.07.2024 r. nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie upowszechniona bez zbędnej zwłoki na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zlobek.jaczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku żłobka.
 5. Kandydat/ka zostanie zatrudniony/a na okres 6 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.

Jaczów, dn. 20.06.2024 r.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie
mgr Marzena Kucharska

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Gminny w Jaczowie
Data utworzenia:2024-06-21
Data publikacji:2024-06-21
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Kucharska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Aksamit
Liczba odwiedzin:282