Informacja publiczna i ponowne wykorzystanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Opis procedury wraz z pomocniczym wzorem wniosku

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1) informację pozyskaną od Żłobka Gminnego w Jaczowie użytkownik opatruje notką o źródle, czasie wytworzenia i jej pozyskania,

2) informacja pozyskana od Żłobka Gminnego w Jaczowie w celu jej ponownego wykorzystania, która została przetworzona przez użytkownika musi zawierać informację o zakresie i sposobie jej przetworzenia,

3) Żłobek Gminny w Jaczowie ponosi odpowiedzialność za treść przekazanej informacji. Żłobek Gminny w Jaczowie nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostępnionej informacji,

4) ponowne wykorzystywanie informacji zawierającej dane osobowe musi spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

Warunek ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

wykorzystując informację mającą cechy wymienione powyżej należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Informacja o wysokości opłat

Przy ustalaniu opłat za przygotowanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania mogą być brane pod uwagę następujące czynniki wpływające na koszt, czas przygotowania i przekazania informacji w sposób i formie określonych przez zainteresowanego:

  1. wynagrodzenie pracownika przygotowującego informację,
  2. zużycie materiałów, koszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji,
  3. wysokość opłat poniesionych na rzecz poczty za przekazanie informacji.

Koszty, mogą obejmować czynności związane z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu dyrektor żłobka, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Dyrektor żłobka nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. W takiej sytuacji Wójt Gminy Jerzmanowa odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Gminny w Jaczowie
Data utworzenia:2023-05-20
Data publikacji:2023-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Adam Aksamit
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Aksamit
Liczba odwiedzin:666