Jesteś tutaj: Start / Prawo / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik do uchwały Nr XVI/125/2019
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 13 listopada 2019 r.

STATUT ŻŁOBKA GMINNEGO W JACZOWIE

§ 1. Postanowienia ogólne

Żłobek Gminny w Jaczowie zwany dalej "Żłobkiem", jest jednostką organizacyjną Gminy Jerzmanowa, działającą w formie jednostki budżetowej.

Miejscem prowadzenia działalności przez Żłobek jest Jaczów ul. Główna 21L.

Nazwa Żłobka brzmi : Żłobek Gminny w Jaczowie.

Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka.

§ 2. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

 1. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowa.

 1. Do zadań Żłobka należy:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;

  3. wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju;

  4. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny;

  5. tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka;

  6. Zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-edukacyjnej;

  7. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w Żłobku;

  8. Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

 1. W realizacji zadań określonych w ust.2 Żłobek współpracuje z rodzicami, opiekunami prawnymi lub innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, zwanymi dalej „rodzicami”.

 2. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:

  1. tworzenie i realizację planów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka;

  2. tworzenie i realizację programów adaptacji;

  3. działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie;

  4. prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

  5. współprace ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną;

  6. współprace z rodzicami obejmująca:

   1. przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,

   2. stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców z dziećmi w zajęciach prowadzonych w żłobku, w tym adaptacyjnych i otwartych,

   3. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez psychologa lub pedagoga w zakresie opieki nad dziećmi oraz wspierania w wychowaniu i edukacji.

§ 3. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców.

 3. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnienie każdego z nich:

  1. rodzice i dziecko, którego wniosek dotyczy, zamieszkują na terenie Gminy Jerzmanowa – 10 punktów;

  2. rodzic samotnie wychowuje dziecko – 10 punktów;

  3. rodzice dziecka znajdują się w następującej sytuacji:

   1. rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 punktów, albo,

   2. wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 10 punktów;

  4. dziecko, którego dotyczy wniosek:

   1. jest niepełnosprawne – 10 punktów,

   2. ma rodzeństwo :

    1. w wieku od 6 do 18 lat – 10 punktów,

    2. ma rodzeństwo powyżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością – 10 punktów.

 4. W celu rozpatrzenia wniosków Dyrektor Żłobka powołuje trzyosobową komisję rekrutacyjną, której jest przewodniczącym.

 5. Komisja zbiera się na posiedzeniach w miarę zwalniania się miejsc w Żłobku.

 6. O kolejności przyjęcia do Żłobka – w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku decyduje kolejność złożenia wniosku.

 7. Listę dzieci przyjętych do Żłobka ogłasza się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia rekrutacji.

 8. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia do Żłobka, składają u Dyrektora Żłobka deklarację potwierdzającą chęć uczęszczania dziecka do Żłobka w terminie wskazanym przez Dyrektora Żłobka w formie pisemnego oświadczenia.

 9. Dziecko niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności przyjmowane jest do Żłobka w zależności od możliwości zapewnienia przez Żłobek szczególnej opieki, jakiej wymaga ono ze względu na stan zdrowia.

 10. W przypadku złożenia przez rodziców dziecka pisemnego oświadczenia o nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż jeden miesiąc, Dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności pierwsze lub kolejne dziecko z listy oczekujących na miejsce w Żłobku, którego rodzice wyrażą wolę zawarcia umowy na okresowe korzystanie ze Żłobka.

 11. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka, najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług Żłobka.

 12. W dniu, w którym dziecko po raz pierwszy stawia się do Żłobka rodzice przedkładają do wglądu w Żłobku zaświadczenie wystawione przez lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie w Żłobku.

 13. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na stan chorobowy dziecka, Żłobek może odmówić przyjęcia dziecka.

§ 4. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

 1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.

§ 5. Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku.

 1. Dyrektor Żłobka uzgadnia z rodzicami ich udział w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Żłobku, w tym miejsce, czas i przedmiot zajęć.

 2. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą utworzyć Radę Rodziców działającą zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 6. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadawania.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Gminny w Jaczowie
Data utworzenia:2023-05-20
Data publikacji:2023-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Kucharska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Aksamit
Liczba odwiedzin:683