Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Żłobek Gminny w Jaczowie

ul. Główna 21 L 67-210 Jaczów

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Jędrzej Bajer tel. 533807040, e-mail iod@odoplus.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) wykonywanie zadań określonych w umowie wiążącej rodzica z Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO

c) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres:

a) niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia

Prawa podmiotów danych

1. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do

a) sprostowania (poprawienia) danych,

b) ograniczenia przetwarzania danych,

c) dostępu do danych (w tym kopii tych danych),

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. W przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO

b) usunięcia danych,

c) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów w przypadku ich przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną mienia. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacja o profilowaniu

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Gminny w Jaczowie
Data utworzenia:2023-05-20
Data publikacji:2023-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Inspektor ochrony danych
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Aksamit
Liczba odwiedzin:867