Jesteś tutaj: Start / Prawo / Status prawny

Status prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 UCHWAŁA NR XXVI/182/2020 RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/125/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 326) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§1.

 W uchwale nr XVI/125/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaczowie, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Rozpoczęcie działalności Żłobka Gminnego w Jaczowie nastąpi z dniem 15 czerwca 2020 r.”.

§2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa

§3.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski

 

UCHWAŁA NR XIX/150/2019 RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/125/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§1.

 W załączniku do uchwały nr XVI/125/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaczowie w § 3 skreśla się ust. 9.

§2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa

§3.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski

 

UCHWAŁA NR XVI/125/2019 RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§1.

Tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą „Żłobek Gminny w Jaczowie” z siedzibą w Jaczowie.

§2.

 Żłobkowi Gminnemu w Jaczowie nadaje się Statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§3.

 Majątek Żłobka Gminnego w Jaczowie stanowić będzie wydzielona część budynku położona na nieruchomości zabudowanej w Jaczowie o nr. geodezyjnym 617/4 przy ul Głównej 21L.

§4.

 Rozpoczęcie działalności Żłobka Gminnego w Jaczowie nastąpi z dniem 1 września 2020 r.

§5.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa

§6.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski

Załącznik do uchwały Nr XVI/125/2019
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 13 listopada 2019 r.

STATUT ŻŁOBKA GMINNEGO W JACZOWIE

§ 1. Postanowienia ogólne

Żłobek Gminny w Jaczowie zwany dalej "Żłobkiem", jest jednostką organizacyjną Gminy Jerzmanowa, działającą w formie jednostki budżetowej.

Miejscem prowadzenia działalności przez Żłobek jest Jaczów ul. Główna 21L.

Nazwa Żłobka brzmi : Żłobek Gminny w Jaczowie.

Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka.

§ 2. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

 1. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowa.

 1. Do zadań Żłobka należy:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;

  3. wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju;

  4. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny;

  5. tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka;

  6. Zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-edukacyjnej;

  7. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w Żłobku;

  8. Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

 1. W realizacji zadań określonych w ust.2 Żłobek współpracuje z rodzicami, opiekunami prawnymi lub innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, zwanymi dalej „rodzicami”.

 2. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:

  1. tworzenie i realizację planów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka;

  2. tworzenie i realizację programów adaptacji;

  3. działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie;

  4. prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

  5. współprace ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną;

  6. współprace z rodzicami obejmująca:

   1. przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,

   2. stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców z dziećmi w zajęciach prowadzonych w żłobku, w tym adaptacyjnych i otwartych,

   3. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez psychologa lub pedagoga w zakresie opieki nad dziećmi oraz wspierania w wychowaniu i edukacji.

§ 3. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców.

 3. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnienie każdego z nich:

  1. rodzice i dziecko, którego wniosek dotyczy, zamieszkują na terenie Gminy Jerzmanowa – 10 punktów;

  2. rodzic samotnie wychowuje dziecko – 10 punktów;

  3. rodzice dziecka znajdują się w następującej sytuacji:

   1. rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 punktów, albo,

   2. wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 10 punktów;

  4. dziecko, którego dotyczy wniosek:

   1. jest niepełnosprawne – 10 punktów,

   2. ma rodzeństwo :

    1. w wieku od 6 do 18 lat – 10 punktów,

    2. ma rodzeństwo powyżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością – 10 punktów.

 4. W celu rozpatrzenia wniosków Dyrektor Żłobka powołuje trzyosobową komisję rekrutacyjną, której jest przewodniczącym.

 5. Komisja zbiera się na posiedzeniach w miarę zwalniania się miejsc w Żłobku.

 6. O kolejności przyjęcia do Żłobka – w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku decyduje kolejność złożenia wniosku.

 7. Listę dzieci przyjętych do Żłobka ogłasza się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia rekrutacji.

 8. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia do Żłobka, składają u Dyrektora Żłobka deklarację potwierdzającą chęć uczęszczania dziecka do Żłobka w terminie wskazanym przez Dyrektora Żłobka w formie pisemnego oświadczenia.

 9. Dziecko niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności przyjmowane jest do Żłobka w zależności od możliwości zapewnienia przez Żłobek szczególnej opieki, jakiej wymaga ono ze względu na stan zdrowia.

 10. W przypadku złożenia przez rodziców dziecka pisemnego oświadczenia o nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż jeden miesiąc, Dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności pierwsze lub kolejne dziecko z listy oczekujących na miejsce w Żłobku, którego rodzice wyrażą wolę zawarcia umowy na okresowe korzystanie ze Żłobka.

 11. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka, najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług Żłobka.

 12. W dniu, w którym dziecko po raz pierwszy stawia się do Żłobka rodzice przedkładają do wglądu w Żłobku zaświadczenie wystawione przez lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie w Żłobku.

 13. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na stan chorobowy dziecka, Żłobek może odmówić przyjęcia dziecka.

 

§ 4. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

 1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.

§ 5. Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku.

 1. Dyrektor Żłobka uzgadnia z rodzicami ich udział w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Żłobku, w tym miejsce, czas i przedmiot zajęć.

 2. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą utworzyć Radę Rodziców działającą zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 6. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadawania.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Gminny w Jaczowie
Data utworzenia:2023-05-20
Data publikacji:2023-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Kucharska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Aksamit
Liczba odwiedzin:683