Raport o stanie zapewnienia dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Żłobek Gminny w Jaczowie ul. Główna 21L 67-210 Jaczów

Numer identyfikacyjny REGON 38633021500000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu dyrektor@zlobek.jaczow.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz kierownik@zlobek.jaczow.pl

Telefon kontaktowy 768312935

Data 2021-01-25

Miejscowość Jaczów

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Powiat Powiat głogowski

Gmina Jerzmanowa (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: wojewody 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

Tak

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

Tak

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

Tak

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

Tak

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

Tak 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Żłobek Gminny w Jaczowie, ul. Główna 21 L, 67-210 Jaczów

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Głównej. Placówka mieści się na parterze budynku (tylko poziom 0), szerokość drzwi pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego, nie posiada schodów, wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejście głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia głównego .

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniony jest wstęp do budynku wejściem głównym osobie korzystającej z psa asystującego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url www.zlobek.jaczow.pl

ID a11y-status Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-29

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych,deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Serwis jest zgodny ze standardami W3C:HTML5,WCAG2.0(poziom AA).Serwis placówki spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12.04.2012r. i ustawy z 4.04.2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:zmiana wielkości czcionki,zmiana kontrastu,całość oparta jest na stylach CSS,serwis posiada wersję kontrastową. 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

Tak

b. Kontakt korespondencyjny

Tak

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

Tak

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

Tak

e. Przesyłanie faksów

Nie

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

Nie

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

Nie

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

Nie

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

Nie

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

Nie

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

Nie

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

Nie

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

Nie

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

Nie

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

Nie

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

Nie

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

Nie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Gminny w Jaczowie
Data utworzenia:2023-05-20
Data publikacji:2023-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Kucharska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Aksamit
Liczba odwiedzin:729